Društvo

Caritas BN brine o mentalnom zdravlju

| 18:04:2013 | 23:55:49

Novi projekat Caritasa Barske nadbiskupije u oblasti mentalnog zdravlja, pod nazivom „Open Mind – Otvori se“, prezentiran je danas u prostorijama ove institucije.
 
Osnovni cilj projekta je promjena odnosa prema osobama sa ugroženim mentalnim zdravljem, što uključuje pružanje podrške NVO koji se bave ovom tematikom, stvaranje prilika da se one uključe u proces donošenja odluka i u promovisanje dijaloga sa vladinom sektorom, te promovisanje društvene reintegracije ljudi sa mentalnim poteškoćama u Crnoj Gori.
 
Projekt će se realizovati na teritoriji opština Bar, Podgorica, Kotor i Nikšić. Planirano je da tehnički kapaciteti 20 nevladinih organizacija budu unaprijeđeni zahvaljujući posebnim obukama i razmjeni iskustava sa drugim lokalnim i evropskim nevladinim organizacijama, kroz četiri treninga u svakom od gradova, koji će obuhvatati obuke o metodologiji samopomoći i međusobne pomoći, obuke o upravljanju kroz teme poput upravljanja ciklusima projekta i prikupljanju novca, i obuke o zastupanju i lobiranju.
 
Biće organizovane četiri radne grupe na nivou svakog od gradova, uz deset informativnih kampanja na lokalnom i državnom nivou, 24 sastanka radnih grupa za društveni dijalog o mentalnom zdravlju, kao i dvije konferencije za upoznavanje sa standardima EU, uz završnu konferenciju otvorenog tipa.
 
Partner u projektu koji traje dvije godine je Caritas Italije, a kofinansira se sredstvima iz fondova Evropske Unije. Tokom trajanja projekta, stručnjak iz Caritasa Italije će boraviti u Crnoj Gori i povezati aktivnosti crnogorskih NVO sa aktivnostima zemalja EU, uključujući po potrebi instruktore iz različitih država iz ove oblasti.